هاست سی پنل اقتصادی ایران

1GB هاست سی پنل معمولی
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • ایران محل سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
2GB هاست سی پنل معمولی
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • ایران محل سرور
 • 2 عدد ادان دامنه
5GB هاست سی پنل معمولی
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • ایران محل سرور
 • 3 عدد ادان دامنه
10GB هاست سی پنل معمولی
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • ایران محل سرور
 • 4 عدد ادان دامنه
20GB هاست سی پنل معمولی
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME نوع هارد
 • هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • ایران محل سرور
 • 5 عدد ادان دامنه